Algemene voorwaarden en condities   Podocare Praktijk Xandra 

 Datum 15-02-2022

Artikel 1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1a. Een Zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van voetzorg waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt die door onderliggend lijden voetklachten kan ontwikkelen of heeft ontwikkeld.

 1b. Een zorgverlener, de professional die een voetbehandeling, onderzoek of therapie uitvoert binnen de                competenties van het beroep van Registerpodoloog ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel onder het nummer 8123008.

De voorwaarden hebben betrekking op; 

  • De geleverde diensten en producten geleverd door de zorgverlener, zoals vermeldt onder 1.b.
  • De betalingsvoorwaarden door in 1.a genoemde personen aan  Xandra praktijk voor podologie en pedicure geleverde diensten, producten of een consult.
  • De verplichting van de in 1a genoemde personen met betrekking tot het verstrekken van de juiste informatie aan de Pedicure m.b.t. het veilig uit kunnen voeren van behandelingen en/of therapie.
  • De verplichting van Xandra praktijk voor podologie en pedicure m.b.t. wettelijke verplichtingen ter bescherming van de in 1a genoemde personen.

Artikel 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 3. Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. behalve ortheses zijn inclusief 6% BTW en podologische consulten en onderzoeken zijn BTW vrij.

Artikel 4. Annuleren of wijzigen van afspraken moet minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij  het niet nagekomen van afspraken of niet tijdig annuleren van afspraken wordt het tarief volledig in rekening gebracht. Indien een afspraak vanuit  Xandra praktijk voor podologie en pedicure wordt geannuleerd of verplaatst dan wordt dat gezien als overmacht en kan de zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.

Artikel 5. Annuleren of wijzigen kan  op; mob; 0615063191 of per mail naar podoloog.xandra @gmail.com of www.podocarepraktijkxandra.nl.

Artikel 6. Betaling geschiedt bij voorkeur per pin of contant of in overleg op rekening.

Artikel 7. Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd. Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8. Indien de zorgvrager te laat is bepaalt de zorgverlener of  de behandeling nog mogelijk is of dat artikel 4 van kracht is.

Artikel 9. De zorgvrager voorziet de zorgverlener vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de zorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

De cliënt geeft medische veranderingen door aan zorgverlener, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes.

Xandra praktijk voor podologie en pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de zorgverlener is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en medicijngebruik. 

Artikel 10. Binnen de praktijk Xandra worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

Artikel 11. Xandra praktijk voor podologie en pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Xandra praktijk voor podologie en pedicure geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

  • De cliënt de gegeven adviezen van Xandra niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de verwijzing door Xandra naar een ander discipline niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. 

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld aan Xandra praktijk voor podologie en pedicure.

Artikel 12. Xandra praktijk voor podologie en pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Xandra de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Dit geld alleen voor het pedicure niet voor de podologie. Voor de podologie geld een garantie op de zolen niet op het gewenste resultaat Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting. Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie. 

Artikel 13. Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 week na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling.

Artikel 14. Indien Xandra praktijk voor podologie en pedicure en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen bij verschillen genoemd onder artikel 12 en/of 13 dan kan de zorgvrager het geschil conform de Wkggz voorleggen aan een geschillencommissie van Provoet en stichting LOOP en SoloPartners.

Xandra Praktijk voor podologie en pedicure is aan gesloten bij Stichting LOOP.

Artikel 15. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofden van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.